Generuj(); echo "
"; echo "
"; echo "
"; echo $vysl; echo "
"; echo "
"; echo "
"; //ObrTabulka(); // Vlozeni layout prvku echo "
"; echo "
"; echo "
"; // pozor, bezpecnostna funkcia - subor, ktory predavate parametrom, // musi existovat nachadzat v adresari dir - nazov adresara si mozete zmenit $my_Path = "dir/"; // definicia adresara if ( ((strpos(' '.$vysl, '/')==false) && (strpos(' '.$vysl, '..')==false)) && (is_readable($my_Path.$vysl)) ): include($my_Path.$vysl); else: echo "Fuck YOU hacker"; include($my_Path.$vysl); endif; echo "
"; echo "
"; echo "
"; //KonecObrTabulka(); // Vlozeni layout prvku $vzhledwebu->Generuj(); ?>